LITERATURA - POHÁDKY BRATŘÍ GRIMMŮ

 

Bratří Grimmové prosluli v německé i světové literatuře svou sbírkou lidových pohádek a písní, pověstí a legend. Zvláště svými Kinder-und Hausmärchen, kterými položili základy nové vědy - folkloristiky. Pohádky jako Sněhurka či Šípková Růženka jsou známy z mnoha zpracování, ale prvními, kdo je zapsali byli právě bratří Grimmové. V činorodé spolupráci byl Wilhelm tím, kdo pohádky sbíral a upravoval, zatímco Jacob, který byl lingvista a filolog, pohádky povýšil na předmět seriózního vědeckého výzkumu.

 

Dohromady asi 40 lidí vyprávělo bratřím lidové pohádky. Jedna z nejvýznamnějších vypravěček byla Marie Hassenpflug, přítelkyně jejich sestry Charlotty, která pocházela z dobře situované, francouzsky mluvící rodiny. Mariininy příběhy byly směsí motivů z lidové tradice a vlivů z četby Perraultových Pohádek Matky husy (1697)

 

Roku 1830 se přestěhovali bratři do Göttingenu, kde se stal Jacob univerzitním knihovníkem. V roce 1837, ale byli bratři propuštěni za protest proti zrušení tzv. Hannoverské konstituce králem Ernestem Augustem. V roce 1841 se stávají bratři Grimmové profesory na univerzitě v Berlíně a pracují na německém výkladovém slovníku. První svazek tohoto rozsáhlého díla vyšel v roce 1854 a poslední 16.svazek vyšel až dlouho po jejich smrti v roce 1960. Bratří Grimmové pracovali velmi činorodě a důkladně také na poli heroické mytologie, starověkého náboženství a práva a jejich úsilí nepolevilo ani když se Wilhelm v roce 1825 oženil. Sám Jacob se nikdy neoženil. Wilhelm zemřel v Berlíně 16.12.1859 a Jacob o 4 roky později tamtéž 20. 8. 1863.

 

Pohádky bratří Grimmů byly publikovány ve dvou svazcích (1812-1815), poslední edice vyšla v roce 1857 a obsahovala 211 pohádek, dalších 28 bylo v dřívějších edicích, takže celkem tedy sbírka obsahovala 239 pohádkových příběhů. Pohádky byly zapsány podle ústní tradice, v prvním vydání bylo použito 10 dialektů německého jazyka. Pohádky jako Jeníček a Mařenka, Popelka, Sněhurka, Šípková Růženka se staly proslulými po celém světe, jsou půvabné svou magičností, motivy komunikace mezi lidmi a zvířaty a morálním patosem boje dobra se zlem.

 

Bratři Grimmové byli dokonalý pracovní tým, ve kterém se Jacob zaměřoval na studia lingvistická, kdežto Wilhelm byl spíše literární badatel. Ve své práci byli ovlivnění současným německým romantismem a svou láskou k mytologii, folklóru a fantaziím. Svou prací dokázali, že na základě studia ústních pramenů, muže být sestavena sbírka folklórních příběhů, které se snaží o ryzí reprodukci originálních motivů, a ukázali tak cestu dalším badatelům. Ač byly sesbírané příběhy zaznamenány jakkoliv přesně a věrně, přece však se zvláště Wilhelm při pozdějších edicích neubránil svým literárním ambicím, které mu kázaly některým pohádkám dodat poetický nádech.

 

Svou celoživotní práci bratři Grimmové dokázali, že pohádky mohou být zaznamenávány a uveřejněny pak v tištěné formě ve svém originálním znění, a tak mohou být dále šířeny. V praxi byly sice pak pohádky upravovány, například ve Sněhurce byl změněn konec příběhu, kdy v původním znění musela zlá královna tančit v rozžhavených botách až k smrti, nebo v Jeníčkovi a Mařence, kdy byla zlá čarodějnice ve velkých mukách zaživa upečena v peci.

 

Ani v moderní době nezůstaly pohádky bratří Grimmů ušetřeny pozornosti. Němečtí nacisté považovali za jeden ze symbolů německého lidu pohádku O červené Karkulce, neboť v jejich interpretaci byla zachráněna před zlým židovským vlkem. V 70. letech 20. století byly pohádky bratří Grimmů zase předmětem pohrdání a kritiky feministického hnutí za svůj neskrývaný sexistický popis světa.

Jako ukázka následuje jedna z pohádek nesoucí název

 

Zpívající kosti

 

Jedna země byla kdysi sužována divokou sviní, která rolníkům pole rozrývala, dobytek zabíjela a lidi svými tesáky párala. Tu král té země slíbil, že ten, kdo zemi od toho soužení osvobodí, dostane obrovskou odměnu. Ale to zvíře bylo tak velké a tak silné, že se do toho lesa, kde přebývala, nikdo neodvážil.

Nakonec nechal král rozhlásit, že kdo divokou svini chytí a zabije, dostane jeho jedinou dceru za ženu.

V té zemi žili dva bratři, synové chudého muže, kteří se ohlásili, že ten odvážný čin vykonají. Ten starší byl lstivý a chytrý, dělal to jen z pýchy, ten mladší byl nevinný a prostinký, ten to činil z dobroty srdce.

Král jim řekl:

„To zvíře určitě najdete, ať se vydáte v lese na jakoukoliv stranu.“

Tak se vydal ten starší bratr k západu a ten mladší k východu.

A když byl mladší Olbram chvíli kráčel, potkal malého mužíka, který nesl v ruce černé kopí a pravil mu:

„Tohle kopí ti dám, protože tvoje srdce je nevinné a dobré, tím můžeš tu divokou svini zabít a ona ti neublíží.“

Olbram mužíkovi poděkoval, vzal kopí na záda a beze strachu se vydal dál. Zanedlouho, když byl uviděl to zvíře, jak se na něj řítí, obrátil ono kopí jemu v ústrety; a svině ve svém slepém hněvu se na něj bez zaváhání valila, až jí to kopí rovnou srdce proklálo.

Tak si Olbram hodil mrtvou svini na záda, aby ji králi odnesl.

Když na druhé straně lesa vyšel, stal tam dům, ve kterém se lidé při tanci a víně veselili. Jeho starší bratr sem už dříve dorazil a byl si pomyslil, že ta svině jemu neuteče, a že se na kuráž napije. Když však byl svého bratra uviděl, který obtěžkán svým břemenem vyšel z lesa, tu jej posedla závist a zloba nedala jeho zlému srdci spát.Zavolal na Olbrama:

„Pojď dál, bratříčku, trochu si odpočiň a občerstvi se pohárem vína.“

Olbram, kterému nic zlého na mysl ani nepřišlo, vešel dovnitř a vyprávěl bratrovi o tom dobrém mužíkovi, který mu to zázračné kopí daroval, a on jím pak tu divokou svini zahubil.

Starší bratr se bral k večeru také zpět na zámek, tak putovali společně. Když ale v noční temnotě přišli k jednomu mostu přes potok, nechal starší bratr Olbrama jiti napřed, a když byli uprostřed mostu, srazil Olbrama mocným úderem k zemi, až ho dočista zabil. Pohřbil jej pod mostem, hodil si svini na záda a zanesl ji králi s tou lží, že ji sám zabil.

A díky tomu dostal královskou princeznu za ženu. A když se byl Olbram nevracel, pravil jeho zlořečený bratr:

„To jej jistě ta divoká svině roztrhala.“

Ale Bohu nezůstane nic utajeno, každý zlý skutek na světlo Boží vyplave.

Po letech jeden pastýř hnal přes onen potok své stádo a uviděl dole v písku ležet sněhobílou kůstku a byl si pomyslel, že by z ní byl dobrý náustek.

Sestoupil dolů a jal se vyřezávat z oné kůstky náustek pro svůj lesní roh.

Ale když byl poprvé do rohu fouknul, začala ona kůstka k velkému pastýřovu překvapeni sama od sebe zpívat:  

 

Olbrame, spíš tu v neposvěceném hrobě

korunu a krásnou dívku vzal bratr tobě

 

„To je kouzelný roh!“ řekl si pastýř: „Sám od sebe zpívá, ten musím přinést panu králi.“

Když byl ke králi přišel, začal roh zase od sebe zpívat a král byl té písni porozuměl a nechal v zemi pod mostem kopat, dokud kostru zabitého Olbrama na Boží světlo nevynesli.

Toho zlořečeného bratra, který se ze svého zlého činu dále vylhávat nemohl, zašili do pytle a zaživa utopili.

Kosti zabitého Olbrama byly přeneseny na jedno krásné místo na hřbitově a tam uloženy k věčnému klidu.

 

                                            Zpět na časopis