Zábava

        

        

Karetní hra „FILIŠTÍNI

     

    Karetních her je spousta. Ale Hejňatům to nestačí a tak si vymysleli vlastní.

Pravidla hry: hraje se s mariášovými kartami. Každý hráč (nejméně dva) dostane 4  karty.

Poslední karta se po rozdání vyloží. Hráč po levici rozdávajícího zahajuje hru.   Cílem hry je

    zbavit se co nejrychleji všech karet. Je možné odkládat následující figury:

    Filištín – dvě či více stejných hodnot (např. : 7 – 7, 10 – 10 – 10, aj.)

    Trepajzl – dvě či více po sobě jdoucích hodnot (např. :7 – 8, 10 – spodek – svršek, aj.).

    Obskočák – dvě či více ob jednu po sobě jdoucích hodnot (např. : 8 – 10, 7 – 9 – spodek ).

    Minimax – pouze 7 – eso ; tuplovaný minimax je navíc ve stejné barvě.

   

       f i l i š t í n               t r e p a j z l                            o b s k o č á k                           m i n i m a x

 


          

 

 

 

 

                Pro odložení na začátku hry je určující barva vyložené karty – odhozená figura musí mít

  spodní kartu stejné barvy. Např. při vyložené 8 červené je možno odhodit libovolnou z uve-

     dených figur, pokud splňují podmínku návaznosti barvy. Ukázka možností :

 


                                                                                                              

                 

 


                              vyloženo               filištín                trepajzl           obskočák           minimax        minimax tupl.

 

          Pokud hráč nemůže odhodit, lízne si 1 kartu a hraje další. Po odhození první figury a jejím

          ohlášení je pro dalšího hráče buď závazná tato figura (na filištína lze odhodit jakoukoliv mi-

          nimálně dvojici karet stejných hodnot bez ohledu na jejich barvu, na trepajzla jakoukoliv mi-

          nimálně dvojici po sobě jdoucích karet apod.) či je možno provést nahlášení změny figury

          a její odhození tehdy, když spodní karta v nové figuře má stejnou barvu jako vrchní karta

          ve figuře naposledy odhozené, poslední možností bez ohledu na barvu a figuru je změna

          tuplovaným minimaxem.

 


                                           

                                                                                                                              

                                    

 

                    odhozená figura              trepajzl                  filištín               obskočák          minimax       tupl.minimax          

 

Po vylízání balíku se odhozené karty obrací a vytváří nový balík, zůstává pouze poslední

odhozená figura pro uchování návaznosti hry. Je možno hrát i s žolíkovými kartami (vhod-

né pro více než 4 hráče), minimax tvoří 2 – A, žolíky se vyjmou.

Při hře např. ve vlaku je zábavné hlásit i lízání jako nasávání do sudo či lichopáru dle počtu karet,

obracení balíku pak zoveme žibření.

 

 

   zpět na můj časopis

  zpět na domovskou stránku